ABCclub

súkromná materská škola – Svätý Jur

Sme rodinná súkromná materská škola, s kapacitou 30 detí v troch triedach, ktoré sprevádzajú kvalifikované a láskavé učiteľky…

… na ich prvej ceste z rodiny do života v kolektíve smile. Veľká záhrada, strava, ako od mamičky a hravá príprava na školu.

 

Prevádzkové hodiny materskej školy sú: 7:30 – 17:30 hod 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov školy: 350,- eur/mesiac 

Súrodenecká zľava: 50,- eur/mesiac

Zápisný poplatok: 100,- eur

Stravná jednotka: 4,50- eura/deň (desiata, obed, olovrant, ovocie/zelenina a čaje)

Rezervačný poplatok: 150,- eur

Poplatok za letný pobyt/nepravidelná starostlivosť: 25,-eur /deň 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov školy pre 2-3 ročné dieťa: 400,- eur/mesiac

ZOPÁR SLOV O NÁS

Materská škola sídli v rodinnom dome s veľkou záhradou, v blízkosti centra mesta Svätý Jur. Bola zriadená spoločnosťou ABCclub, s.r.o. a legislatívne uvedená do prevádzky v septembri 2013. 

Do konca školského roka naplnila svoju kapacitu 20 detí, rozdelených na dvoch podlažiach do dvoch tried. Už v septembri 2014 bola so svojim školským vzdelávacím programom „Maľovaná abeceda“, zaradená do siete škôl Ministerstva školstva SR, čím garantuje pedagogicky vzdelaný personál a plánovaný výchovno-vzdelávací proces pre deti vo veku 2-6 rokov, príp. s odloženou školskou dochádzkou.

V septembri 2020 sa podarilo pre najmladšie deti skolaudovať modernú prístavbu bezbariérovej triedy so zázemím. Prepojením priestorov bezbariérovou vstupnou halou sme získali novú triedu s výhľadom do veľkej záhrady školského dvora a zvýšenie kapacity na 30 detí.

PROFESIONÁLNY TÍM 

Kolektív materskej školy tvoria kvalifikovaní pedagógovia so vzdelaním pre predškolský vek. Ako materská škola zaradená do siete škôl spĺňame potrebné kvalifikačné požiadavky aj na vedenie personálu – funkčné vzdelávanie, atestáciu v odbore, potrebnú prax. 

Sme členom slovenského výboru svetovej spoločnosti pre predškolské vzdelávanie OMEP a zúčastňujeme sa pravidelne aj na ich odborných konferenciách „Deň materských škôl“, Medzinárodná konferencia OMEP k 100.výročiu založenia, v Prahe, a ďalšie, ako napr. Konferencia Asociácie súkromných škôl, „Učiteľ nie je Google“ od Raabe, „Hlava, ramená, kolená, palce“ od spoločnosti Infra, …

 Personál prešiel aj certifikovanými školeniami a vo svojej práci s deťmi využívame aj poznatky z projektov Zeleninkové šialenstvo, Fonematické uvedomovanie, Predčitateľská gramotnosť, Hejného matematika, Zippyho kamaráti, Take me out, ETwinning, MPC školenia, kurzy prvej pomoci SČK, Mediálne pomôcky vo vzdelávaní od Softimexu a pod.

So záujmom sa zúčastňujeme metodických dní v iných materských školách, ako napr Škôlka hrou – digitálne technológie v materskej škole, metodické dni OMEP Nové Zámky na tému – centrá aktivít v ranných hrách, prírodovedné vzdelávanie a pod.

TEÓRIA A PRAX

Materská škola rešpektuje Inovovaný štátny vzdelávací program pre predškolský vek a vo svojom Školskom vzdelávacom programe „Maľovaná abeceda“ dáva do popredia profiláciu na budovanie základov predčitateľskej gramotnosti a lásku k materinskému jazyku ako i k nositeľke poznania – knihe. 

Do hrových aktivít v podnetných didaktických centrách – Literárne, Matematické, Prírodovedné, Umelecké i námetové hry – dopĺňame tematicky edukačné materiály, ktoré deti vedú k obohacovaniu slovnej zásoby i poznaniu okolitého sveta. Hravou formou sú zaraďované aj anglické pesničky, či rozprávky na budovanie slovnej zásoby a kompetencií v cudzom jazyku.

Starostlivosťou o prírodu v škole, zdravým stravovaním, ako i programom Zelenikové šialenstvo – zameraným na zdravý životný štýl, Dental Alarm – starostlivosť o zúbky detí  a častým otužovaním počas pobytu vonku i environmentálnym vzdelávaním s inštitútom Daphne, učíme deti budovať kladný vzťah k prírode.

Medzi pravidelné mimoškolské aktivity patria nielen zimné športy – korčuľovanie a lyžovanie s profesionálnou agentúrou v exteriérových podmienkach nášho okolia, ale i detská jóga s certifikovanou lektorkou. Na športy využívame i školský dvor vhodný na sánkovanie, otužovanie sa s vodou, či bicyklovanie na dopravnom ihrisku. Okrem didaktických aktivít v škole tematicky zaraďujeme aj mimoškolské aktivity a exkurzie, napr. do Malokarpatského múzea, Bibiany, Hasičského zboru Pezinok, a v spolupráci s rodičmi aj mnohé ďalšie exkurzie.

PROSTREDIE A VYBAVENIE

Rodinný dom upravený na potreby detí predškolského veku poskytuje útulné priestory pre individuálny prístup k deťom. Na otužovanie v lete deti využívajú vodné atrakcie, v zime si posilňujú imunitu saunovaním.

Budova disponuje okrem vybavenia tried podnetnými didaktickými pomôckami aj detskými knižnicami a čitateľskými kútikmi. Každý rok si dopĺňame vedomosti a inšpirácie detskými i odbornými časopismi.

Školský dvor sa člení na oddychovú, úžitkovú i hrovú časť, plne vybavenú na hry s pieskom, vodou, zemou i prírodninami. Tri prístrešky poskytujú triedam útočisko pred nepriazňou počasia počas pravidelného pobytu vonku. Detské dopravné ihrisko s bezpečnou gumenou dopadovou plochou slúži na pohybové aktivity s odrážadlami.

KONTAKT

Súkromná materská škola ABCclub

SNP 1/124

900 21 Svätý Jur

Riaditeľka: 

Mgr. Daniela Badíková

Tel.: 0905/278 311

Mail: info@abcclub.sk

KALENDÁR UDALOSTÍ

Momentálne nie sú žiadne nadchádzajúce udalosti